دوره تکمیلی مربیگری مهدویت - سال 1398

اساتید:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر بابائی

جلسه پانزدهم (1399/03/22 ) بخش اول - استاد: حجه الاسلام دکتر جعفری

جلسه پانزدهم (1399/03/22 ) بخش دوم- استاد: حجه الاسلام دکتر جعفری

جلسه اول(1398/08/23) بخش اول

جلسه اول(1398/08/23) بخش دوم

جلسه دوم(1398/08/30) بخش اول

جلسه دوم(1398/08/30) بخش دوم

جلسه سوم (1398/09/07)

جلسه چهارم(1398/09/14)

جلسه پنجم (1398/09/21) بخش اول

جلسه پنجم (1398/09/21) بخش دوم

جلسه ششم (1398/09/28)

جلسه هفتم(1398/10/05) قسمت اول

جلسه هفتم(1398/10/05) قسمت دوم

جلسه هشتم(1398/10/12 ) قسمت اول

جلسه هشتم(1398/10/12 ) قسمت دوم

جلسه نهم(1398/11/03 )

جلسه دهم(1398/11/10 ) بخش اول

جلسه دهم(1398/11/10 ) بخش دوم

جلسه یازدهم(1398/11/17 ) بخش اول

جلسه یازدهم(1398/11/17 ) بخش دوم

جلسه دوازدهم(1398/11/24 ) بخش اول - استاد: حجه الاسلام دکتر جعفری

جلسه دوازدهم(1398/11/24 ) بخش دوم- استاد: حجه الاسلام دکتر جعفری

جلسه سیزدهم(1398/12/01 ) بخش اول - استاد: حجه الاسلام دکتر بابایی

جلسه سیزدهم(1398/12/01 ) بخش دوم - استاد: حجه الاسلام دکتر بابایی

جلسه چهاردهم (1399/03/08 ) بخش اول - استاد: حجه الاسلام دکتر جعفری

جلسه چهاردهم (1399/03/08 ) بخش دوم - استاد: حجه الاسلام دکتر جعفری