دوره مقدماتی مربیگری مهدویت - سال 1398

استاد: حجه الاسلام و المسلمین دکتر بابائی

جلسه سوم(1398/02/19) بخش اول

جلسه سوم(1398/02/19) بخش دوم

جلسه دوم (1398/02/12) بخش اول

جلسه دوم (1398/02/12) بخش دوم

جلسه دوم (1398/02/12) بخش سوم

جلسه اول(1398/02/05) بخش اول

جلسه اول(1398/02/05) بخش دوم

جلسه هفتم(1398/04/06) بخش اول

جلسه هفتم(1398/04/06) بخش دوم

جلسه ششم (1398/03/23) بخش اول

جلسه ششم (1398/03/23) بخش دوم

جلسه چهارم(1398/02/26) بخش اول

جلسه چهارم(1398/02/26) بخش دوم

جلسه دهم (1398/04/27) بخش اول

جلسه دهم (1398/04/27) بخش دوم

جلسه نهم (1398/04/20)

جلسه هشتم(1398/04/13) بخش اول

جلسه هشتم(1398/04/13) بخش دوم

جلسه چهاردهم(1398/05/31) حجه الاسلام جعفری 1

جلسه چهاردهم(1398/05/31) حجه الاسلام جعفری 2

جلسه چهاردهم(1398/05/31) حجه الاسلام جعفری 3

توجه:

باسمه تعالی
متاسفانه با توجه به مشکل ویروسی شدن فایل صوتی جلسه ی روز پنجشنبه 1398/06/01 با تدریس حجه الاسلام دکتر جعفری ، خواهشمند است در صورتی که کسی از عزیزان صوت کلاس را دارد، جهت ارائه در سایت به دفتر بنیاد تحویل فرماید. با تشکر و عرض پوزش مجدد

جلسه دوازدهم (1398/05/10) بخش اول

جلسه دوازدهم (1398/05/10) بخش دوم

جلسه یازدهم (1398/05/03) بخش اول

جلسه یازدهم (1398/05/03) بخش دوم

جلسه هفدهم(1398/06/28) بخش اول

جلسه هفدهم(1398/06/28) بخش دوم

جلسه شانزدهم(1398/06/21) بخش اول

جلسه شانزدهم(1398/06/21) بخش دوم

جلسه پانزدهم(1398/06/14) بخش اول

جلسه پانزدهم(1398/06/14) بخش دوم

جلسه هجدهم(1398/07/04) بخش اول

جلسه هجدهم(1398/07/04) بخش دوم