تصاویر جلسه مباحثه و ارائه نمونه تدریس توسط شرکت کنندگان:

6 خرداد 1398